کارشناس ایمنی

نام و نام خانوادگی : علیرضا جعفرزاد راد

درجه : آتش پاد سوم

سال تولد : 1352

تلفن دفتر : 44514445 013

مهمترين وظايف کارشناس ایمنی عبارتند از :

1- مدیریت حوزه معاونت عملیات و کنترل و نظارت بر کلیه واحدهای تابعه بر اساس اهداف سازمان.

2- تقسیم کار و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای تحت الامر به منظور بهینه سازی و تسریع در انجام امور نظارت کامل بر نحوه عملکرد آن‌ها.

3- فراهم نمودن زمینه‌های ارتقاء سطح دانش تخصصی و افزایش قوای جسمانی پرسنل در عملیات به منظور حصول آمادگی کامل جهت انجام بهینه مأموریت‌های محوله.

4- شناخت دقیق نیازهای پرسنل و تامین منابع انسانی مورد نیاز در رده‌های پستی مختلف

5- برآورد و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیاتی، ارتباطی، آموزشی و آمادگی جسمانی متناسب با موقعیت مکانی و زمانی شهر.

6- تشکیل ستاد بحران در مواقع اضطراری و اعمال مدیریت و ایجاد هماهنگی بین سایر عوامل مرتبط.

7- رهبری و هدایت عملیات و تأمین نیازهای عملیاتی از طریق برقراری ارتباط با سایر دوائر و ارگان‌های مرتبط با امور شهری و استفاده بهینه از پتانسیل‌های کاربردی و حمایتی آن‌ها.

8- برقراری ارتباط و ایجاد زمینه‌های همکاری متقابل بین سایر ارگان‌ها و سازمان‌های امدادی و ارائه طرح‌های کاربردی و همکاری یا نظارت بر اجرای آن جهت مقابله باحوادث غیرمترقبه