مناطق عملیاتی

ایستگاه 1 : محدوده شرقی شهرستان    -    ایستگاه 2 : محدوده غربی شهرستان    -    ایستگاه 3 : محدوده شمالی و مرکزی شهرستان