سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل :

سلام سال نو مبارك

 

به نام خداوند جان و خرد

با سپاس بی کران به درگاه خدای تبارک و تعالی ...