1393/12/07

 

بازدید بچه های دبستانی از سازمان آتش نشانی ...

 

1393/12/07

 

وداع با آتش نشان بازنشسته شادروان نقیب حسینی ...

 

1393/12/03

 

اطفائ حريق خودرو ...

 

1393/11/26

 

حضور پرسنل آتشنشاني در حماسه ۲۲ بهمن ...

 

1393/10/23

 

خريد خودروي ايسوز ...

 

1393/10/23

 

تمرينات آموزشي ...

 

1393/10/03

 

آموزش اطفاء حریق در مدارس شهر بندر انزلی ...

 

1393/10/03

 

انحراف خودرو پراید و برخود با مغازه مجاور ...

 

1393/10/03

 

برخورد خودروی نیسان با جدول ...

 

1393/10/03

 

آموزش صعود با نردبان طنابی به نیروهای جدید الورود ...