شستشوی مزار شهدای گمنام و یادمان شهداء
1396/04/30

شستشوی مزار شهدای گمنام و یادمان شهداء توسط پرسنل خدوم سازمان آتش نشانی بندرانزلی .