حریق نیزار و درختان حاشیه تالاب
1396/05/31

باز هم حریق نیزار و درختان حاسیه تالاب


حریق های عمدی و نابودی ثروت های طبیعی شهرستان توسط افراد سود جو همچنان ادامه دارد و بخش اعظم انرژی ، مبابع و امکانات سازمان آتش تشانی را به خود معطوف نموده است .