اهداء درجه آتش پاد به مهرداد رضاپور رياست سازمان توسط خدام رضوي
1399/04/11

تقدیر از مهرداد رضاپور ریاست محترم سازمان آتشنشانی شهرداری بندرانزلی به عنوان یکی از مدیــران و مـدافعین بحــران کرونا و اهدا درجــه «آتــش پـاد» به ایشان توسط خدام رضــوی.