آموزش پرسنل اداره آب و فاضلاب
1396/08/20

آموزش اصول ایمنی و کاربرد خاموش کننده های


مورخه 96/08/16 آموزش اصول ایمنی و کاربرد خاموش کننده های دستی به صورت تئوری و عملی برای پرسنل اداره آب و فاضلاب شهرستان بندرانزلی توسط واحد آموزش سازمان آتش نشانی صورت گرفت .