آموزش دانش آموزان مدرسه آمنه خاتون
1395/12/25

آموزش دانش آموزان دبیرستان دخترانه آمنه خاتون


آموزش علمی و عملی خاموش کننده های دستی و ارائه نکات ایمنی در چهارشنبه پایان سال در دبیرستان دخترانه آمنه خاتون انجام شد.